PYROTHERM / PIROLICA

Пиролизен водогреен котел од серијата “Pyrolica WG” се монтираат во системи за локално топлоснабдуване, а исто така и за загревање на санитарна топла вода. Котелот користи огревно дрво со влажност до 20%. Котелот е изработен од  челична конструкција, оптимизиран со цел да се постигне висока ефикасност, економична работа на објектот, лесно ракување и едноставна процедура на чистење.

ПРЕДНОСТИ:
– Можност за согорување на цели групи со D <200 mm;
– Интерфејс инструменти за следење и управување на објектот;
– Термовентил за регулирање на протокот на воздухот за согорување;
– Стандарден комплет со вентилатор на димнигасови;
– Автоматско исклучување и вклучување на вентилаторот, односно кога ќе се постигне зададената температура и при намалување на работната температура;
– Керамички комори за согорување;
– Висока ефикасност;
– Ниски емисии;
– Висока сигурност при работа и можност за регулирање на топлинската енергија во широк спектар;
– Минимални оперативни трошоци.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *