Што работиме

• Поставување горилки
• Поставување камин
• Обезбедување на топол дом
• Грижливи за природата